news

Cinsel Taciz Suçu ve Cinsel Tacizin Cezası TCK 105 Avukat

Fakat eğer fiil, bir çocuğa karşı işlenmişse bu durumda fail hakkında 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezasına hükmolunacaktır. Suçun, belirtmiş olduğumuz ilk halinin işlenmesi durumunda mağdurun şikayeti aranırken, suçun çocuğa karşı işlenmesi durumunda şikayet şartı aranmamaktadır. Türk Ceza Kanununda adli para cezası direkt verilebilmekle birlikte hapis cezasına ek olarak da verilebilir.

 • Bu hükümden anlaşılacağı üzere, cinsel taciz suçu, mağdurun şikayeti doğrultusunda değerlendirilen bir suçtur.
 • Fail denetim sürecinde suça karışmazsa cinsel taciz cezası infaz edilmiş olur.
 • İnternet üzerinden bir kimseye “soyun”, “seni bir çıplak görseydim ne güzel olurdu”, “vücudun çok güzel” vb.
 • Bu söz hareket veya davranışların cinsel amaç taşıması gereklidir.
 • Mağdurun geçerli olan rızası hukuka aykırılığı ortadan kaldırır.

Bir defa yapılması Cinsel Taciz suçunun oluşması için yeterlidir. Yine sanığın mağdura yönelik aynı zaman dilimi içerisinde birden fazla gerçekleştirmiş olduğu cinsel amaçlı söz, yazı ve davranışlardan dolayı fail hakkında tek suçtan ceza verilir. Ancak farklı zamanlarda aynı mağdura karşı cinsel taciz teşkil eden eylemlerin gerçekleştirilmesi halinde fail hakkında zincirleme suç hükümleri uygulanır. Eğer cinsel taciz fiili bir çocuğa karşı işlenmiş ise, suçun nitelikli bir hali söz konusudur. Bu hâlde, faile, altı aydan üç yıla kadar hapis cezası verilmesi öngörülür.

Cinsel Taciz Suçundan Beraat

Fail sanığı 30 defa telefon ile aramış ve fail telefona cevap vermemiştir. Cinsel taciz suçu işlendiği takdirde üç aydan iki yıla kadar hapis cezası veya adli para cezasına hükmolunur. Dolayısıyla, basit cinsel taciz suçundan mahkum olan bir kişinin alacağı ceza, mahkeme kararına bağlı olarak değişebilir.

Mağdurun iffetine ve ahlak temizliğine yönelik bir eylem olması gerekmektedir. Kanun maddesinde hangi eylemlerin cinsel taciz niteliğinde olabileceği açık bir şekilde belirtilmemiştir. Ancak öğreti ve yargısal kararlarda mağduru hedef almış, vücut dokunulmazlığı ihlal edilmeksizin cinselliğine yönelen söz ve davranışların tümü cinsel taciz suçunun oluşumu için yeterli görülmüştür. Yukarıda sayılan hallerden birinin gerçekleşmesi halinde, cinsel taciz suçundan yargılanan sanık beraat edebilir.

Cinsel taciz, kişinin cinsel dokunulmazlığına karşı işlenen ve rızası olmayan cinsel içerikli eylemlerle ortaya çıkar. Kısacası, cinsel taciz suçu, fiziki temas olmaksızın, kişinin cinsel bütünlüğüne yapılan ve onu rahatsız eden davranışlar bütünü olarak nitelendirilir. Bu tür davranışlara maruz kalan kişilerin, yaşadıkları bu olumsuz durumu polise ya da savcıya bildirme ve şikayetçi olma hakları bulunmaktadır. Yine aynı fıkrada taciz suçu sebebiyle mağdur işi bırakmak, okulunu bırakmak ve ailesinden ayrılmak zorunda kalmışsa verilecek hapis cezasının bir yıldan az olmamasına karar verilmiştir.

Ancak cinsel taciz suçu hem mağdur hem de fail için oldukça mühim hukuki sonuçlar doğurur. Kişi, cinsel dürtüsünü tatmin etmek gayesiyle bir başkasına karşı temasta bulunmadan tacizde bulunursa bu durumda cinsel taciz suçu oluşur. Dolayısıyla cinsel taciz suçunun diğer cinsel suçlardan ayrılmasının en temel faktörü; failin mağdura yönelik herhangi bir bedensel temas içinde bulunmamasıdır. Söz konusu suçta; dokunma, sürtünme, okşama ve sair temas içeren fiiller olduğu takdirde cinsel saldırı suçu söz konusu olur. TCK madden 105’te düzenlenen cinsel taciz suçunun oluşabilmesi için kişinin dokunulmazlığını ihlal etmeden, cinsel amaç taşıyan, mağduru rahatsız eden ve rızasının dışında bir eylem olmalıdır.

Sosyal medya (instagram, facebook, twitter vs.) veya internetten işlenen cinsel taciz suçu da uzlaştırma kapsamında değildir. Cinsel taciz suçucinsel arzular ve gayeler güdülerek kişiye karşı gerçekleştirilen fiziksel temas ile kişinin vücut dokunulmazlığının ihlal edilmesi yahut fiziksel temas olmaksızın kişinin sözlü şekilde rahatsız edilmesidir. Örneğin mağdura gönderilen cinsel taciz niteliğinde ibareler içeren mektubun ya da fotoğrafların, mağdura ulaşmadan el konulması halinde teşebbüsten bahsedilir. Cinsel taciz suçu, katalog suçlar arasında bulunmadığından dolayı, bu tür bir suç nedeniyle doğrudan telefon dinlemesi yapılması mevcut yasal düzenlemeler çerçevesinde mümkün değildir. Telefon dinlemesi, belli başlı suçlar için yargı kararı ile izin verilen bir soruşturma yöntemi olup, cinsel taciz suçları bu kapsamda değerlendirilmez.

Bu nedenle suçun nitelikli hali için şikayetten vazgeçme söz konusu değildir. Netice sebebiyle ağırlaşmış halin uygulanması için mağdurun failin cinsel tacizine veya cinsel tacizlerine dayanamayıp işini bırakmak, okuldan veya ailesinden ayrılmak zorunda kalması gerekmektedir. Ayrılma veya işi bırakma ile cinsel taciz arasında nedensellik bağı olması gerekmektedir.

Bununla birlikte şikayete tabi olmayan cinsel taciz suçu ise nitelikli cinsel taciz suçudur. Nitelikli cinsel taciz suçunun savcılık tarafından resen soruşturulan bir suç olmasıyla birlikte dava zamanaşımı süresi de 8 yıldır. Mağdur kişi sözkonusu bu 8 yıl içerisinde istediği zaman şikayet hakkını kullanabilir. Davanın en önemli hususu olan ispat soruşturma aşamasının köşe taşıdır.Cinsel taciz suçuçoğunlukla aniden oluşabildiğinden mütevellit olaya dair görgü tanığı, olayı kaydeden kamera yahut teknik hiçbir somut durum söz konusu olmayabilmektedir. Bundan dolay Yargıtay , cinsel taciz suçunun ispatı içi bazı kriterler koymuştur. Yargı kararlarında failin fiziki temas olmadan mağdura cinsel organını göstermesini cinsel taciz olarak kabul etmiştir.

CİNSEL TACİZ SUÇU NİTELİKLİ HALLERİ

Ancak bu suçlar arasında şikayete bağlılık durumlarına veya suçun niteliğine bakılmaksızın, şüpheli ile mağdur arasında uzlaşma yöntemi önerilmekte ve kullanılabilmektedir. Yine de, Türk Ceza Kanunu’nda özel olarak sayılan bazı suç tipleri için uzlaşmanın mümkün olup olmadığına dikkat edilir. Cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar kapsamında özel bir düzenleme yaparak, uzlaşma yönteminin bu tür suçlar söz konusu olduğunda kullanılmayacağı belirtilmiştir. Dolayısıyla, mağdur olan kişi talepte bulunsa bile, cinsel suçlar bağlamında uzlaşma işlemi gerçekleştirilemez. Tutuklama, şüpheli veya sanığın kaçma, saklanma ihtimali veya bu eğilimi gösteren hareketleri ve delilleri yok etme, gizleme veya değiştirme gibi durumların söz konusu olması gerekir. Ayrıca tanık, mağdur veya diğer kişiler üzerinde baskı ya da etki yapma girişimlerinde bulunması gerekir.

 • Suçun sadece posta veya elektronik haberleşme araçlarıyla işlenmesi tek başına yeterli değildir.
 • Türk Ceza Kanunu’na göre, cinsel taciz suçu işlendiğinde adli para cezası uygulanabilir.
 • Cinsel taciz suçunun nitelikli hali yanında kanun birde neticesi sebebiyle ağırlaşmış bir halini öngörmüştür.
 • Özetle, cinsel taciz suçundan mahkum olan bir kişiye verilecek adli para cezasının miktarı, olayın özelliklerine göre değişkenlik gösterebilir.
 • Bu aşamada 6545 sayılı Kanunla yapılan değişiklikle cinsel taciz suçunun nitelikli hali olarak düzenlenen kamu görevinin sağladığı kolaylıktan yararlanmak suretiyle işlenmesi hali üzerinde de durulması gerekmektedir.
 • Sanık tarafından suçun işlendiğinin kesin delillerle sabit olmaması.

Basit cinsel taciz suçu, Türk Ceza Kanunu kapsamında ele alınan suçlar arasındadır. Bu suç tipinde, failin cinsel eylemleriyle bir kişinin vücut dokunulmazlığını ihlal ettiği durumları ifade etmektedir. Bu tür bir suçun işlenmesi halinde belirlenen cezai yaptırımlar aşağıdaki gibidir. Cinsel taciz suçunun aynı kişiye karşı farklı zamanlarda işlenmesi durumunda, aksini gerektiren bir durum yoksa zincirleme suç hükümleri uygulanacaktır.

Nitelikli Cinsel Taciz Suçundan Beraat

Snap Inc., kadınlara yönelik cinsel taciz ve ayrımcılık iddialarıyla suçlandı ve sonuç olarak şirket 15 milyon dolarlık bir uzlaşmaya vardı. İş yerinde tacizle ilgili yargıtay kararı 9 Temmuz 2008 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. TCK 105/2 hükmü gereğinde işlenen suç sonucunda ifade edilen neticeye maruz kalındığı takdirde verilecek cezanın 1 yıldan az olması mümkün değildir.

Cinsel saldırı suçu , çocuğun cinsel istismarı suçu , reşit olmayanla cinsel ilişki suçu ile ayrılır. Fıkrası; “… Davaların en az giderle ve mümkün olan süratle sonuçlandırılması yargının görevidir”, 154. Fıkrası ise; “Yargıtay, Adliye Mahkemelerince verilen ve kanunun başka bir adli yargı merciine bırakmadığı karar ve hükümlerin son inceleme merciidir. Kanunla gösterilen belli davalara da ilk ve son derece mahkemesi olarak bakar.” hükümlerini içermektedir.

Email gönderimi, sosyal medya hesaplarında yorum yapma, kapalı ya da açık sosyal medya gruplarından sesli, görsel veya yazılı iletiler yoluyla. İnternet sitemizde yer alan bilgiler Kadim Hukuk ve Danışmanlık tarafından, Avukatlık Kanunu ve Türkiye Barolar Birliği’nin meslek kuralları bağlamında sadece bilgi amaçlı olarak temin edilmektedir. Web sitemizdeki tüm içeriklerin telif hakkı Kadim Hukuka aittir. Sanık hakkında mağdureye yönelik tehdit eylemleri sebebiyle zamanaşımı süresi içinde kamu davası açılması mümkün görülmüştür. Anlaşmanın hala mahkeme onayına ihtiyacı var ve onaylandığında, tazminat uygun çalışanların ne kadar tazminat alacağı mahkeme tarafından belirlenecek.

Cinsel Taciz Suçu Emsal Yargıtay Kararları

Cinsel taciz suçuna karşılık verilen ceza, eğer iki yıl veya daha az hapis cezası veya adli para cezası şeklindeyse ve sanık bu uygulamayı kabul ederse, mahkeme HAGB kararı verebilir. Bu karar sanığın gelecekteki yaşamı üzerinde olumlu bir etki yaratabilir ancak mağdurun hakları ve kamu yararı da korunmuş olmalıdır. Birden fazla kişinin bu suçu işlemeye irade ve kararı ile iştirak durumu ortaya çıkar. İştirak suçun icrası sırasında yardım ederek olabileceği gibi suç öncesinde azmettirme olarak da karşımıza çıkabilir. Bir kimse oğlunu komşunun kızına cinsel içerikli sözler söylemek için azmettirebilir veya cinsel içerikli ibareler içeren mektubu mağdura götüren kimse, asli faile mağdurun telefon nosunu veren kişi de suça yardım etmiş olur. Yani birden çok failin farklı eylemleriyle aynı suça ortak olmasıdır.

Sanık tarafından suçun işlendiğinin kesin delillerle sabit olmaması. Sosyal medya tacizi gibi suçlarla karşılaştığınızda bu durumu hukuki yollarla ilerletmek için şikayet sürecini başlatabilirsiniz. Sözlü taciz maalesef toplumumuzda sıkça karşılaşılan bir suçtur ve kadınlara yönelik taciz davranışları ciddi yasal sonuçlar doğurmaktadır. Kişiye cinsel bir amaçla öpücük atmak veya herhangi bir fiziksel temas girişiminde bulunmak.

 • Yargıtay kararlarına göre, bu sayılan fiiller cinsel taciz suçu kapsamında değerlendirilmektedir ve mağdurların cinsel dokunulmazlıklarına yapılan bu tür saldırılar, Türk Ceza Kanunu uyarınca ceza gerektiren suçlar arasında yer almaktadır.
 • Neticesi sebebiyle ağırlaştırılmış cinsel taciz suçları olarak 3 gruba ayrılabilir.
 • HAGB, yani hükmün açıklanmasının geri bırakılması; hükmedilecek ceza itibariyle görece hafif suçlar için uygulanmaktadır.
 • Kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren somut deliller olduğu takdirde şüpheli tutuklanabilir.
 • Bu durumda seçenek yaptırım olarak adli para cezası da öngörülmemiştir.

Teknik araçların delil olarak dosyada bulunmaması gibi nedenler suçun sübutu açısından tartışma yaratmaktadır. 105 gerekçesinde ise “cinsel yönden, ahlak temizliğine aykırı olarak mağdurun rahatsız edilmesi” şeklinde tanımlanmıştır. Cinsel bütünlüğün korunmaması durumunda toplumun ahlaki değerleri bozulacak, aile yapısı kalmayacaktır. Bu sebeple devletin kişilerin cinsel bütünlüğünü koruması elzemdir.

fahişeler konusu suçlar, takibi şikayete bağlı suçlar olmadığı için yukarıda ifade edilen 6 aylık süreye bağlı kalınması zaruret değildir. Fakat dava zamanaşımı süresinin 8 yıl olması nedeniyle 8 yıllık sürede, suç teşkil eden fiil nedeniyle cezai sürecin işlemiş olması gerekir. Cinsel taciz suçu, bir kişinin cinsel dokunulmazlığa karşı onayı olmayan bir eylemde bulunması ile işlenen bir suçtur. Maddesi kapsamında düzenlenmiştir ve kanun koyucu tarafından ciddi bir suç olarak değerlendirilmektedir. Maddesine göre cinsel taciz suçunun soruşturulması ve kovuşturulması, mağdur tarafından yapılacak resmi şikayet ile mümkündür. Savcılık, mağdur tarafından herhangi bir şikayet yapılmadığı takdirde, bu suç hakkında resen, yani kendiliğinden harekete geçemez.

Bu ilke uyarınca, suçtan sonra yürürlüğe giren ve fail lehine hükümler içeren kanun, hükümde ve infaz aşamasında dikkate alınmalıdır. Cep telefonu mesajıyla yapılan taciz, takibi şikayete tabi olmayan nitelikli cinsel taciz olarak değerlendirilmelidir. Bu internet sitesi ve içindeki bilgiler, Türkiye Barolar Birliği’nin Meslek Kuralları ve ilgili mevzuatına bağlı kalınarak ve ilgili mevzuatla reklam yasağına ilişkin düzenlemelere uygun olarak hazırlanmıştır. Siteyi kullanan tüm ziyaretçiler, Kullanım Şartları’nda yer alan şart ve koşulları kabul etmiş sayılırlar. Kanunda nasıl işleneceği belirtilmediği için her türlü hareketle işlenebilmektedir. Kimliği belli veya belirlenebilir hesaplar, cihazlar veya uygulamalar üzerinden yapılan cinsel tacizlerin ispatı kolaydır.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.