news

Cinsel Taciz Suçu Ve Cezası TCK 105

Cinsel yönden rahatsız edici söz, yazı, işaret veya her hangi bir davranışla işlenmesi mümkün olduğu için serbest hareketli bir suçtur. E) Teşhir suretiyle, işlenmesi hâlinde yukarıdaki fıkraya göre verilecek ceza yarı oranında artırılır. Cinsel taciz suçu da cinsel saldırı suçu gibi mağduru sarsabilecek etkiye sahiptir. Özellikle uzun zamana yayılmış, süreklilik arz eden cinsel taciz eylemleri mağdurların psikolojik durumlarını ve sosyal yaşamlarını olumsuz etkilemektedir. 12 yaşından küçük çocuklar ve 12 ile 15 yaş arasında olan ancak işlediği fiilin hukuki boyutunu idrak edebilecek seviyede olmayan çocuklara ceza verilmez fakat güvenlik tedbiri uygulanır.

Adli para cezasının miktarı, mahkemenin takdirine bağlı olarak belirlenir ve suçun ciddiyetine, mağdurun durumuna ve diğer faktörlere göre değişebilir. Cinsel taciz suçlarında nitelik, bu suçun cezasının artmasına olanak sağlayan hallerdir. Nitelikli cinsel taciz suçunda şikayete bağlı olmaksızın, saldırıyı gerçekleştiren kişi için resen soruşturma yapılır. Temel cinsel taciz suçlarında mağdurun şikayetine bağlı soruşturma ve kovuşturma yapılırken, nitelikli cinsel tacizde mağdurun şikayeti zorunlu değildir. Şimdi cinsel taciz vakalarında hangi durumların nitelikli haller arasında yer aldığına değinelim.

Zira bu suçlardan birisinin işlenmesi için diğer suç normunun ihlalinde zorunluluk yoktur. Maddeye ilişkin normu tükettiği (Durmuş Tezcan, Mustafa Ruhan Erdem, R. Murat Önok, Teorik ve Pratik Ceza Özel Hukuku, Seçkin Yayınevi, 15. Baskı, Ankara 2017, s. 399) şeklinde açıklanmıştır. ‘’Kanunların ayrıca görevli kıldığı hâller saklı kalmak üzere, sulh ceza hâkimliği ve ağır ceza mahkemelerinin görevleri dışında kalan dava ve işlere asliye ceza mahkemelerince bakılır.’’ (5235 sayılı kanun m. 11) Aynı kanunun 14.

 • Koşullu salıverme için infaz oranı, cinsel taciz suçunun basit ya da nitelikli hali ayrımı yapılmaksızın 2/3 olarak belirlenmiştir.
 • Cinsel taciz suçunun maddi unsurları; fail, mağdur ve hareket olmak üzere üç ana başlıkta incelenebilir.
 • Cinsel taciz suçunun ciddiyeti göz önünde bulundurularak, özellikle çocukların korunmasına yönelik olarak daha ağır yaptırımlar uygulanabilir.
 • Erteleme kurumu, mahkeme tarafından belirlenen cezanın cezaevinde infaz edilmesinden şartlı olarak vazgeçilmesidir.
 • Cinsel taciz suçu, kişinin cinsel dokunulmazlığına karşı istenmeyen ve rahatsız edici davranışlarda bulunulması anlamına gelir.

Cinsel taciz suçunun teşhir suretiyle işlenmesi halinde faile hükmedilecek ceza, yarı oranda artırılarak hükmedilir. Elle taciz, kişinin rızası olmaksızın başkasının vücuduna cinsel amaçlı temas etmesi ve bu yolla cinsel tatmin arayışında bulunmasıdır. Bu suçun failleri, mağdurun bedensel ve ruhsal bütünlüğüne zarar verdiği gibi, aynı zamanda cinsel dokunulmazlığını da ihlal eder. Cinsel tacizin posta veya elektronik haberleşme araçları aracılığıyla gerçekleştirilmesi halinde, verilecek ceza yarı oranında artırılır. Taciz nedeniyle mağdur işini bırakmak, okuldan veya ailesinden ayrılmak zorunda kalırsa verilecek ceza bir yıldan az olamaz.

Cinsel Taciz Suçu Nasıl İşlenir?

Cinsel taciz suçunda, bu tür dijital deliller, failin belirlenmesi ve suçun ispatı açısından kritik rol oynar. Bu cezalar, suçun ciddiyeti, kamu düzeninin korunması ve mağdurun haklarının teminat altına alınması amacıyla belirlenmiştir. Suçun işleniş biçimine ve suçun özelliklerine göre cezaların uygulanma şekli farklılık gösterebilir.

Cinsel saldırı suçu, TCK madde 102 de düzenleme alanı bulmuş olup, 18 yaşını tamamlamış kişilere karşı bedeni temasta bulunmak suretiyle cinsel saldırı gerçekleştirilmesiyle cinsel saldırı suçu meydana gelir. Suçun 15 ile 18 yaş arasındaki bir kişiye karşı işlenmesi halinde cinsel saldırı suçunun varlığından bahsedebilmek için hileli davranışların mevcut olması gerekir. Aksi takdirde cinsel saldırı suçu değil cinsel istismar suçu meydana gelir. Cinsel taciz suçunda hükmolunan hapis cezasının adli para cezasına çevrilmesi durumu belli koşulların taşınıp taşınmadığına bağlıdır.

 • Her durumda, cinsel taciz suçlarının ispatı mahkemelerin en çok tartıştığı ve en hassas konulardan biri olarak kalmaktadır.
 • Şikayete bağlı suçtan kasıt kovuşturma sürecinin başlamasının mağdurun şikayetine bağlı olmasıdır.
 • Cinsel Taciz suçunda, mağdur veya sanık olan kişilerin iyi ve tecrübeli bir ceza avukatı ile süreci yönetmesi menfaatlerine olacaktır.
 • Cinsel amaçlı olmayan, karşı tarafın rencide etmek için yapılan örneğin, futbol maçlarında karşı takım taraftarını rencide etmek için yapılan el kol hareketleri veya sözler, cinsel taciz suçunu değil, hakaret suçunu oluşturacaktır.
 • Bu durumda, mağdurun şikâyeti esas alınarak fail hakkında, üç aydan iki yıla kadar hapis cezası veya adli para cezası verilir.
 • İranlı Behzad Firouzian, giysi deneme kabininde cinsel organıyla oynayarak bir başka kabinde kıyafet deneyen küçük çocuğa «Gel» işareti yaptı.

Ancak yeni getirilen yasaya göre 1 Ağustos 2024 tarihinde yürürlüğe girecek olan hükümle, bu tarihten sonra hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verilemeyecektir. Tek eylemle cinsel taciz suçunun yanında başka bir suç işlenmişse farklı neviden fikri içtima söz konusudur. Bu durumda yalnızca en yüksek cezayı gerektiren suçtan ceza verilir.

Cinsel Taciz Suçunun Manevi Unsuru

Bu kararın alınabilmesi için suçun failinin daha önce kasten bir suç nedeniyle ceza almaması gerekir. Bu suç için hükmedilecek ceza eğer 2 yıl ya da daha az bir süre ise ve gerekli şartlar oluşmuşsa bu durumda HAGB kararı verilebilir. Türk Ceza Hukuku, işlenmesi halinde suç sayılan eylem ve durumları düzenlemiştir. Burada düzenlenen suçlar ile ilgili soruşturma yapılabilmesi için bazı suçlarda şikayet aranırken bazı suçlarda mağdurun şikayeti aranmaz. Cinsel taciz suçu eğer basit şekli ile işlenmiş ise bu durumda şikayete bağlı suçlar sınıfında değerlendirilir.

 • Bu düzenleme, suçun niteliğine bakılmaksızın taciz suçlarına uygulanmaktadır.
 • Bu suç, kişisel dokunulmazlığa yapılan bir saldırı olarak kabul edilir ve mağdurun özgürlüğüne, cinsel dokunulmazlığına ve kişisel güvenliğine zarar verebilir.
 • Maddesinin suç tarihindeki halinde; “ Bir kimseyi cinsel amaçlı olarak taciz eden kişi hakkında, mağdurun şikâyeti üzerine, üç aydan iki yıla kadar hapis cezasına veya adlî para cezasına hükmolunur.
 • Cinsel Taciz suçunda zincirleme suç hükümleri uygulanması mümkündür.
 • Cinsel içerikli sözler, hareketler ya da fiziksel teması içerebilir.
 • Sosyal medyada tacizin cezası, Türk Ceza Kanunu madde 105 kapsamında ciddi yaptırımlar içermektedir.

Cinsel taciz kişinin vücut bütünlüğüne dokunulmaksızın mağdurun rızası dışı cinsel amaçlı hareketleri kapsamaktadır. Maddenin birinci fıkrasında suçun basit hali düzenlenmişken ikinci fıkrasında nitelikli halleri sayılmıştır. Özetle, cinsel taciz suçundan mahkum olan bir kişiye verilecek adli para cezasının miktarı, olayın özelliklerine göre değişkenlik gösterebilir. Bu nedenle, net bir cevap vermek için olayın detaylarına ve mahkemenin takdirine bağlıdır. Taciz suçunda beraat edilmesi için bakılması gereken bazı noktalar vardır. Cinsel saik içermeyen eylemler taciz suçunu oluşturamayacaktır.

Cinsel Taciz

Karışıklığın giderilmesi bakımından, davranışın kişinin vücut dokunulmazlığını ihlal edip etmediği önem arz etmektedir. Eğer kişinin vücut dokunulmazlığı ihlal edilmeden cinsel amaçlı davranışlarda bulunulmuş ise cinsel taciz suçundan söz edilir. Davranışın, vücut dokunulmazlığını ihlal etmesi durumunda diğer suçlar (cinsel saldırı suçu, cinsel istismar suçu, reşit olmayanla cinsel ilişki suçu) söz konusu olacaktır. Maddenin ikinci fıkrasında cinsel taciz suçunun nitelikli hâlleri belirlenmiştir. Kişinin, bir başkasına yönelik cinsel amaçlı tacizi, cinsel taciz mağdurunun şikayeti üzerine, üç aydan iki yıla kadar hapis veya adli para cezasını gerektirir.

 • TCK’de düzenlenen her suçun maddi ve manevi unsurları vardır.
 • Şüphelinin kullanmakta olduğu hat için iletişimin tespiti yapılabilir.
 • Yine sanığın mağdura yönelik aynı zaman dilimi içerisinde birden fazla gerçekleştirmiş olduğu cinsel amaçlı söz, yazı ve davranışlardan dolayı fail hakkında tek suçtan ceza verilir.
 • Cinsel taciz suçunu teşkil eden söz, davranış ve yazıların mağdura ulaşması gerekmektedir.
 • Bu nedenle, net bir cevap verebilmek için olayın tüm detaylarına ve mahkeme kararına bakmak gerekir.
 • Cinsel taciz suçu, özgürlüğün ve bireysel hakların ihlali anlamına geldiği için, toplumda farkındalık yaratma ve eğitim seviyesinin artırılması bu tür suçların önlenmesinde kilit role sahiptir.

” veya “Genç ve güzelmişsin, önün arkan şişmiş” gibi sözler sarf etmek. Telefonla arayarak kişinin sesini dinlemek ve öpücük sesi çıkarmak. Bu ve benzeri davranışlar cinsel taciz suçunu teşkil edebilir ve ortaya çıkan her olayın detaylarına göre değerlendirilebilir.

İstanbul’da bulunan ünlü bir alışveriş merkezinde cinsel istismar skandalı yaşandı. İranlı Behzad Firouzian, giysi deneme kabininde cinsel organıyla oynayarak bir başka kabinde kıyafet deneyen küçük çocuğa «Gel» işareti yaptı. Skandal olay, çocuğun durumu ailesine anlatmasıyla ortaya çıkarken Behzad Firouzian’a 2 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Reşit Olmayanla Cinsel İlişki Suçu, 15 ile 18 yaş arasındaki bir çocuk ile çocuğun rızası kapsamında cinsel ilişkiye girilmesiyle oluşur. Maddesinde düzenleme alanı bulan bu suçun en önemli ayırıcı özelliği, çocuğun rıza göstermesidir. Öte yandan, suçun nitelikli halinde, takip şikayete bağlı değildir.

Cinsel Taciz Suçunun Maddi Unsurları

Nitelikli şekilde gerçekleştiğinde mağdurun bunu ifadesi ile birlikte en yakın adli birime veya kolluk kuvvetlerine bilgi vermesi yeterlidir. Fail hakkında dava açılması ve davanın en az 12 yıldan başlaması gerekir. Basit haliyle yargılama yapılması ile kıyaslandığında nitelikli halin daha fazla yaptırım alacağı ceza yılına bakılarak da kolaylıkla anlaşılabilir. Kanun koyucuların belirlediği suçun oluşum şekilleri her ne kadar net olsa da hangi durumun taciz veya saldırı olduğu noktasında karışıklık yaşanabilir. Cinsel saldırıda suçun ortaya çıkması için rıza olmaksızın cinsel amaçlı bir saldırının söz konusu olması gerekir. Cinsel saldırıyla alakalı kanunda ayrım yapılması sağlanmış ve kesin çizgilerle farklılıklar ele alınmıştır.

https://www.roscasaresbasket.com/ 105/2 hükmü gereğinde işlenen suç sonucunda ifade edilen neticeye maruz kalındığı takdirde verilecek cezanın 1 yıldan az olması mümkün değildir. Cinsel taciz suçu eğer eğitici, öğretici, bakıcı, vasi, sağlık hizmetini gören, bakım ve gözetim yükümlülüğü altında bulunan tarafından işlenirse hükmedilecek ceza yarı oranda artırılarak uygulanır. Cinsel taciz suçu, bireylerin dokunulmazlığını, özgürlüğünü ve kişisel haysiyetini korumayı hedefler. Suçun ciddiyeti ve toplumsal etkileri göz önünde bulundurularak, yasalar tarafından caydırıcı ve koruyucu tedbirler alınmıştır.

 • Tek eylemle cinsel taciz suçunun yanında başka bir suç işlenmişse farklı neviden fikri içtima söz konusudur.
 • Mağdur veya şikayetçiler, adli süreçte haklarını savunmak ve gerekli cezanın uygulanmasını sağlamak adına Türk Ceza Kanunu’nun öngördüğü hukuki yollara başvurabilirler.
 • Bu tür davranışlar, vücut temasını içermeyen ancak mağduru taciz eden, cinsel içerikli sözler sarf eden veya cinsel ilişki teklif eden eylemleri içerir.
 • Dolayısıyla, bu hüküm altındaki sanıklar, belirtilen oran çerçevesinde mahkumiyetlerini tamamladıktan sonra serbest bırakılacak ve geriye kalan cezalarını denetimli serbestlik şartları içinde yerine getireceklerdir.
 • Cinsel taciz suçunun hem basit halinin hem de nitelikli halinin üst sınırı 10 yılı geçmediği için görevli mahkeme asliye ceza mahkemesidir.
 • Türk Ceza Hukuku, işlenmesi halinde suç sayılan eylem ve durumları düzenlemiştir.

Her ne kadar cinsel taciz suçu genelde tek fail tarafından işlenmiş gibi algılansa da suçun iştirak hali, kişinin eylemlerine göre cezai sorumluluk anlamına gelebilir. Her biri için belirlenen ceza, normal şartlardaki cinsel taciz suçu cezasının yarısı kadar artırılarak uygulanacaktır. Bu düzenlemelerle, cinsel taciz suçları daha etkin bir şekilde cezalandırılmakta ve mağdurların korunması güçlendirilmektedir.

Yalnızca hazırlık hareketinin yapıldığı bir olayda cinsel saldırı kastı şüphesiz bile olsa cinsel saldırıdan ceza verilmez. Ceza Genel Kurulu, icrai harekete başlanmadıkça cinsel taciz suçundan hüküm kurulması gerektiği görüşündedir. Aile bireyleri arasında işlenen cinsel taciz suçu şikayete tabi değildir.

Yine mağdurun başvurusu esas olup, suçun çocuklara karşı işleniyor olması cezanın ağırlaştırılması için yeterli bir neden olarak belirtilmiştir. Eğer mağdur, cinsel taciz sebebiyle şinden ayrılmak, okuldan veya ailesinden ayrılmak zorunda kalırsa, verilecek ceza bir yıldan az olamaz. Cinsel taciz suçu, başkasının cinsel dokunulmazlığına karşı yapılan bir saldırıyı ifade eder ve mağdurun rızası dışında gerçekleşir. Cinsel taciz suçunun işlendiği hallerde, mağdur ve fail açısından uygulanacak hukuki süreçler kanun koyucu tarafından hassasiyetle düzenlenmiştir. Bu maddeye göre, cinsel taciz suçu da dahil olmak üzere her türlü suçta dava, suçun işlendiği yer mahkemesinde görülür. Burada “suçun işlendiği yer mahkemesi”, suçun meydana geldiği coğrafi sınırlar içerisinde bulunan ve yetki alanına giren mahkemeyi belirtir.

Bu itibarla, yerel mahkeme hükmünün, sanığın eylemlerinin zincirleme şekilde cinsel taciz suçunu oluşturduğunun gözetilmemesi isabetsizliğinden bozulmasına karar verilmelidir. Eşler her ne kadar yasal anlamda aynı çatı altında yaşıyor olsalar da cinsel anlamda rızaları olmadan birlikte olmaları yasalar kapsamında suç teşkil eder. Nitelikli suç olmasının yanında eşler arasında olmasından kaynaklı olarak mağdurun suç duyurusunda bulunmasını zorunlu tutar. Kamu davasının açılması söz konusu olamayacağından eşlerden mağdur olan tarafın en yakın zamanda suç duyurusunda bulunması ve soruşturma talep etmesi istenir. Bu yolla cinsel saldırı suçundan dava açılıp açılmayacağına karar verilmesi beklenir.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.